ما با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم.
اطلاعات بیشتر